Tư vấn bán hàng

Outline khóa học

  • Áp dụng 8 kỹ năng bán hàng giá trị cho bất kỳ tương tác nào với khách hàng
  • Áp dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả để khách hàng chấp nhận đề suất giá trị
  • Khám phá nhu cầu tiềm ẩn hoặc nhu cầu hiện hữu của người khác và giải quyết bằng chiến thuật bán hàng phù hợp
  • Áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi sáng suốt để thu hút người khác
  • Tận dụng các kỹ năng giao tiếp hiệu quả để đạt được kết quả bán hàng thành công

 

Mục tiêu khóa học

  • Chẩn đoán và đánh giá tình hình của khách hàng.
  • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp cá nhân nâng cao để tích cực ảnh hưởng đến khách hàng khiến học chấp nhận một đề xuất giá trị.
  • Phát hiện các nhu cầu tiềm ẩn hoặc rõ ràng của người khác và giải quyết với chiến thuật bán hàng phù hợp.
  • Áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi sâu sắc để thu hút người khác.
  • Tận dụng các nguồn sức mạnh và ảnh hưởng để bán hàng thành công

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa