Quản trị nội bộ và rủi ro trong Tài chính và Thuế

Outline khóa học:

  • Đào tạo kế toán quốc tế và Luật trong kinh doanh bất động sản
  • Xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ theo Khung tích hợp bộ COSO
  • Xây dựng bộ máy kiểm toán nội bộ theo (IPPF)
  • Đào tạo các kỹ thuật đánh giá rủi ro, viết báo cáo kiểm toán quy trình báo cáo tài chính

 

Mục tiêu khóa học:

  • Biết cách quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
  • Thực hành được các kỹ thuật kiểm toán để áp dụng vào công việc thực tiễn
  • Nắm vững kiến thức về Kế toán quốc tế và Luật trong kinh doanh bất động sản

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa