Nghệ thuật lãnh đạo

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Một tổ chức cần luôn giữ xu hướng cải tiến liên tục để duy trì tính cạnh tranh, vậy nên các nhà lãnh đạo kế hoạch xa vào tương lai khi tiếp cận các thử thách kinh doanh và lên chiến lược, chia sẻ tầm nhìn một cách hiệu quả, quản lý quy trình thông suốt cho đến khi đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Về cơ bản, chúng tôi hiểu rằng nghệ thuật lãnh đạo là chìa khóa để cải thiện giá trị của doanh nghiệp thông qua việc giữ sự cân bằng giữa chiến lược tổ chức và chính sách quản trị doanh nghiệp, và sẽ giúp bạn đạt được nó thông qua việc phát triển Kỹ năng Làm việc (WPS), Kỹ năng Quản lý và Phát triển Cá nhân (PMD), Kỹ năng Phân tích, Khái niệm và Đánh giá (ACE), Kỹ năng An toàn Lao động (JS) và Kỹ năng Giao tiếp (IP).

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:
1. Xác định và phát triển tính sáng tạo ở nơi làm việc.
2. Sử dụng văn hoá thay đổi trong tổ chức.
3. Xác định những rủi ro tiềm tàng có thể tác động xấu cho việc thay đổi.
4. Khai thác chiến lược để tránh thất bại khi áp dụng thay đổi.
5. Tận dụng sự thay đổi và tác động của nó đến hành vi.
6. Xây dựng các mối quan hệ trong môi trường làm việc hiệu quả thông qua tương tác tối ưu.
7. Xây dựng các chiến lược quản lý mâu thuẫn.
8. Đánh giá năng lực hiện tại của các thành viên trong nhóm và biết cách phác thảo kế hoạch phát triển.
9. Phát triển một kế hoạch xây dựng đội mạnh.
10. Thảo một chiến lược tương tác hiệu quả cho tất cả các bên liên quan.
11. Xây dựng một phương pháp thích hợp để nhận ý kiến đóng góp của các thành viên.
12. Hoàn thiện nghệ thuật giao tiếp thông qua sự đóng góp ý kiến.
13. Liên kết chiến lược kinh doanh và thực hiện thông qua giao tiếp hiệu quả.
14. Sử dụng EQ (Điểm tình cảm) để tạo ra các tình huống đôi bên cùng có lợi trong đàm phán.

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa