Áp dụng CNTT vào phát triển doanh nghiệp

Là chương trình đặc biệt đáp ứng được nhu cầu muốn áp dụng CNTT vào việc phát triển doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế theo bằng cấp, các kỹ năng cần thiết làm chủ công nghệ và kỹ nguyên số để phục vụ cho công việc

Khóa học Áp dụng CNTT vào phát triển doanh nghiệp có 10 module bao gồm

Module 1: IT and Strategy

Module 2: Managing IT

Module 3: E-Strategy

Module 4: IT Strategies for Outsourcing and Offshoring

Module 5: IT Strategies for Knowledge Management

Module 6: IT Strategies in Specific Scenarios

Module 7: IT Strategies Implementation

Module 8: Global IT Strategies

Module 9: IT Strategy for Mergers and Acquisitions

Module 10: IT Security Strategies

Đăng kí khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa