Quản lý chất lượng dịch vụ

Outline khóa học

  • Tư duy Lãnh đạo dịch vụ
  • Thực hiện xây dựng và quản lý chất lượng dịch vụ vượt trội tại
  • Cải tiến và đổi mới (Innovation & Creativity)

 

Mục tiêu khóa học

  • Nắm được kiến thức vê tư duy dịch vụ
  • Ý thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân và đội nhóm trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Trực tiếp giám sát đánh giá chất lượng dịch vụ của nhân viên dưới quyền, kịp thời chấn chỉnh hành vi không phù hợp và ghi nhận gương dịch vụ tốt.
  • Chủ động có các cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ
  • Cho phép linh hoạt trong khuôn khổ

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa