Quản trị dự án và rủi ro

Outline khóa học:

  • Quản lý dự án hiệu quả và chuyên nghiệp
  • Quản lý rủi ro và phân tích kinh doanh
  • Quản trị rủi ro dự án và kỹ thuật đo lường phân tích dự án kinh doanh

 

Mục tiêu khóa học

  • Biết lập kế hoạch, xử lý rủi ro, kiểm soát và quản lý rủi ro
  • Lập quy trình thực hiện và kế hoạch dự án mang tính hiệu quả.
  • Giải quyết các rào cản của dự án, các vấn đề giải quyết nhanh và dễ dàng hơn.

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa