HỌC VIỆN TRAINING VISION

Training Vision là một nhà cung cấp đào tạo hàng đầu và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực được thành lập tại Singapore vào năm 1991.

Học viện này là Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Thường xuyên (CETC) về kỹ năng sử dụng lao động WSQ và Phát triển điều hành và Tăng trưởng cho Xuất sắc (EDGE). Các dịch vụ đào tạo và tư vấn về Tầm nhìn Đào tạo bao gồm các chương trình Đạt Tiêu Chuẩn Lao Động (WSQ)

Training Vision có 5 trung tâm dễ dàng tiếp cận trên khắp Singapore, hơn 100 giảng viên có trình độ và phương pháp đào tạo ưu việt.

Học viện liên tục phát triển các công cụ và phương pháp luận của mình để làm cho việc học phù hợp với nhu cầu thay đổi của người tham gia. Training Vísion tối đa hóa tiềm năng của con người thông qua kiến thức vượt trội, thực hành tốt nhất và một tư duy sáng tạo. Ngoài ra, học viện đáp ứng nhu cầu đào tạo của người tham gia thông qua phát triển nội dung sáng tạo.

Một số khách hàng của Tập đoàn Vision Vision bao gồm DHL, AXA, Baxter Healthcare, Hewlett Packard, Dell, F & N, Philips, Yokogawa, Thống kê ChipPAC, Parkway Health và Singapore Press Holdings.