Hiệu quả trong công việc

Outline khóa học:

  • Quản lý vấn đề và áp dụng DMAIC và “8 Disciplines” trong giải quyết vấn đề.
  • Quản lý tỷ lệ thất bại và phân tích tính hiệu quả
  • Quản lý chất lượng và quy trình và phân tích dữ liệu
  • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tỉ lệ thất bại

 

Mục tiêu khóa học:

  • Lập kế hoạch, tổ chức tiến độ công việc có hiệu quả
  • Phân công công việc và đánh giá kết quả chính xác

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa