Phân tích và hiểu dữ liệu với Microsoft Power BI

Outline khóa học:

  • Tổng quan về Power BI và thực hành với Power BI Desktop
  • Chuyển đổi và kết hợp tập dữ liệu
  • Hình dung và tính toán DAX
  • Khám phá dữ liệu, xuất bản và chia sẻ dữ liệu

 

Mục tiêu khóa học:

  • Biết được cách phân tích và quản lý dữ liệu bằng MS Power BI
  • Mô hình hóa được bộ dữ liệu
  • Sau đó lập và phân tích các báo cáo quản trị cho doanh nghiệp

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa