Kỹ năng giải quyết vấn đề & ra quyết định

Outline khóa học

  • Xác định các nguồn lực thích hợp để thu thập thông
  • Phân tích nguyên nhân gốc rễ vấn đề.
  • Áp dụng kỹ năng giao tiếp  chủ  động  và  các  phương  pháp  ra quyết định khác nhau để giúp cho hoạt động nhóm hiệu quả.
  • Đánh giá, lựa chọn và áp dụng các giải pháp thực tiễn để giải quyết vấn đề hiệu quả hoặc hạn chế mâu thuẫn trong nhóm.
  • Ảnh hưởng và dẫn dắt người khác hướng tới kết quả bền vững

 

Mục tiêu khóa học

  • Vấn đề là gì?
  • Giải quyết Vấn đề & Ra Quyết định
  • Phân tích Nguyên nhân & Kết quả
  • Ra quyết định và giải quyết vấn đề tổ chức

Đăng ký khóa học này

Khóa học bao gồm phục vụ ăn trưa