Tài chính & Kế toán trong khởi nghiệp

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều liên quan đến tài chính (chi phí, khấu hao, doanh thu, lợi nhuận, thuế…). Tài chính kế toán là ngôn ngữ chung của kinh doanh. Là một doanh nhân khởi nghiệp, bạn phải cung cấp các thông tin tài chính kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau như nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, công ty kiểm toán độc lập, cán bộ tín dụng ngân hàng, cơ quan thuế, hội đồng quản trị, chủ đầu tư… Những nghiệp vụ này thường đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng không ngờ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn những khái niệm cơ bản nhất về các nguồn vốn trong khởi nghiệp, cách tổ chức và quản trị tài chính của doanh nghiệp khởi nghiệp, những công việc cần làm khi hoạch định tài chính, xây dựng kế hoạch ngân sách dài hạn, ngắn hạn, giới thiệu các phương pháp định giá dự án và thực hành việc định giá cho startup của bạn ngay tại buổi đào tạo.

II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:
1. Hiểu và nắm vững mục đích của tài chính kế toán và vị trí của nhà quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
2. Nắm được các công cụ và phương pháp cơ bản để tính toán phục vụ cho công việc lập kế hoạch tài chính cũng như kiểm soát quản lý hoạt động tài chính.
3. Biết cách thẩm định khả năng sinh lời của từng phương án kinh doanh và chọn phương án kinh doanh tối ưu.
4. Biết cách hoạch định ngân sách đầu tư.

Đăng ký khóa học này