Nghệ thuật Quản lý nhân sự

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Trong môi trường toàn cầu hóa ngày nay, lãnh đạo không chỉ đơn thuần là có kỹ năng quản lý mà còn phải có khả năng tham gia và kết nối vì khi nhân viên có tham vọng, cảm hứng sẽ năng nổ và nhiệt tình nhiều hơn với công việc của họ, qua đó giúp các doanh nghiệp đạt được sự xuất sắc lớn hơn. Vì lý do đó, các tổ chức thành công tập trung vào các nhà lãnh đạo có khả năng thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh tốt và quản lý sự đa dạng để tạo ra một môi trường làm việc tự giác và bổ ích cho mọi người, dù có sự khác biệt về văn hoá và vị trí địa lý.

Với quan điểm trên, chúng tôi cung cấp phương pháp tổng hợp và toàn diện hướng tới mục tiêu, phương pháp đào tạo và phát triển năng lực để tối đa hóa tiềm năng của con người thông qua Kiến thức vượt trội, Thực tiễn Tốt nhất và Ý tưởng đổi mới cho bạn và nhóm của bạn

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có thể:
1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể, cũng như có kỹ năng để truyền đạt chúng trong và ngoài tổ chức.
2. Quản lý cảm xúc của chính mình, đạt được một mức độ nhận thức xã hội cao và phát triển mãnh mẽ khả năng xây dựng các mối quan hệ hợp tác.
3. Hiểu các chiến lược tổ chức và kế hoạch kinh doanh ảnh hưởng đến đội ngũ.
4. Hiểu được quá trình huấn luyện thông qua thực hành.
5. Nhận thức và thông cảm tình trạng cảm xúc của người khác và lãnh đạo với năng lực giao tiếp xã hội.
6. Phân tích tổ chức của họ và tìm cách để tối ưu hóa hiệu suất của nhân viên
7. Đánh giá năng lực hiện tại của các thành viên trong nhóm và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hỗ trợ học tập để họ có thể học hỏi và phát triển hiệu quả.
8. Phát triển nhân viên tiềm năng một cách hiệu quả.
9. Quản lý tài năng đa dạng của nhân viên một cách hiệu quả, giữ cho họ hăng say và nhiệt tình.
10. Phân công có hiệu quả và có trách nhiệm, dựa trên khả năng.
11. Đánh giá tính đa dạng trong tổ chức và tác động của nó.
12. Phát triển một mạng lưới đa dạng toàn cầu cho đội ngũ.
13. Xây dựng một hệ thống giao tiếp để thúc đẩy tính đa dạng.
14. Định hướng các nhóm đa dạng để đạt được mục tiêu chung và tránh xung đột từ sự khác biệt văn hoá.
15. Xác định và phát triển chiến lược để quản lý các xung đột tiềm ẩn và phát sinh.

Đăng ký khóa học này